IWA۱

IWA۱

تعداد بازدید:۴۵۰
استاندارد  ایزو  IWA ۱: ۲۰۰۵  یک استاندارد راهنما برای مراکز در مانی می باشد که الزامات یک سامانه مدیریت کیفیت را بیان می کند. استاندارد   IWA۱ به کلیه مراکز درمانی کمک میکند که با الگو برداری از نظام مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ،شرایط و ویژگیهای استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را در  مراکز درمانی را  طرح ریزی ، برنامه ریزی ، اجرا  و اثر بخشی آن را کنترل نمایند.
IWA۱

کلید واژه ها: #ایزو #صدور گواهینامه ایزو #ایزو۹۰۰۱ # iso #سیستم سازی آژانسهای املاک


نظر شما :