رفع بازداشت املاک بازداشت شده

نویسنده : آقای کاشانی کیا موضوع : مقاله املاک بدون دیدگاه

میتوانید بهترین فایل های سرمایه گذاری در املاک را در سایت گروه سرمایه گذاری آسیا مشاهده کنید/املاک بازداشت شده

🔴 روش #رفع #بازداشت املاک بازداشت شده

🔺بدیهی است که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می شوند. اعم از اینکه دارای سند مالکیت باشند یا نباشند حسب در خواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت می گردد.
بدین تریتب که پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولاً بایستی در جوف پاکت در بسته بوده .و دارای مشخصات زیر باشد:

الف- ممهور به مهر مرجع تقاضا کننده باشد.

ب- اشاره به نامه قبلی که به موجب آن تقاضای بازداشت گردیده شده باشد.

ج-مشخصات کامل ملک اعم از شماره و محل وقوع آن و در صورتیکه ملک دارای سند مالکیت باشد. شماره ثبت و صفحه آن قید شده باشد.

رفع بازداشت املاک بازداشت شده

🔺آنگاه نامه حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر اندیکاتور می گردد. و برای ضمیمه نمودن پرونده مربوطه به بایگانی ارسال در آنجا پرونده امر استخراج. ..و همراه با نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات ارسال می شود.

🔺در شعبه مذکور متصدی مربوطه پس از بررسی ..و تطبیق مشخصات مندرج در نامه با سوابق پرونده و حصول اطمینان از صحت. موضوع مبادرت به تهیه نامه رفع بازداشت می نماید.

🔺در این نامه که می بایستی عنوان موضوع مرجع تقاضا کننده نوشته شود .علاوه براشاره به شماره تقاضای رفع بازداشت به شماره نامه قبلی ثبت محل که به موجب آن ملک بازداشت شده. نیز اشاره می گردد و مشخصات کامل ملک و مالک در آن قید می شود.

املاک بازداشت شده

🔺سپس اظهار نامه ملک به مهر رفع بازداشت ممهور و شماره تقاضای رفع بازداشت در مقابل مهر قید آنگاه مراتب رفع بازداشت. در دفتر بازداشتی در مقابل همان ردیفی که ملک قبلا بازداشت. شده ثبت می گردد .و در صورتیکه ملک دارای سند مالکیت باشد. مراتب رفع بازداشت در ستون ملاحظات ثبت و صفحه مربوطه و پیش نویس سند مالکیت درج و چنانچه سند مالکیت نیز ارائه گردد. اگر مراتب بازداشتی در آن مرقوم شده باشد رفع بازداشت. نیز در آن قید و تمامی موارد فوق به امضاء مسئول مربوطه می رسد.

🔺آنگاه نامه را مسئول مربوطه امضاء و متصدی دفتر اندیکاتور آن را در مقابل همان شماره ای که تقاضای رفع بازداشت را در دفتر ثبت نموده خارج و به مرجع تقاضاکننده ارسال می نماید سند مالکیت نیز بر فرض ارائه به مالک آن تسلیم می گردد.
و در خاتمه پیش نویس نامه همراه با پرونده جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی ارسال می شود.