خرید اکازیون زمین بر دریا

۹۳۲متر زمین
۲۰متر بر جاده تجاری
۲۰متر بر دریا

قیمت فروش ۵۰ میلیارد

25 میلیارد نقد

مابقی اقساط

نظر شما :