سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت در برج سی طبقه محمودآباد

۵۰۰۰متر زمین
جواز ۳۰ طبقه
۵۱۰۰۰پروانه مفید
پول جواز پرداخت شده
مسکونی
موقعیت تجاری ۳۰متر۵۱۰۰ متر با اصلاحی۴۸۰۰
پلاک ۱ دریا
محمود آباد
خ معلم

۳۱۰تا پارکینگ در دو طبقه جمعا۳۲
امکان ماده صد تا ۵ طبقه اضافه

قیمت کل پروژه: 1250 میلیارد تومان

قیمت زمین با جواز : 350 مییارد تومان

حداقل سمایه گذاری 150 میلیارد تومان

 

نظر شما :