اطلاعات ملک:

۵٧٠٠ متریابعاد ٧٠*٨٠ ؛ دو بربر خیابان فداییان اسلام ( شمال ب جنوب ) بعد از فروشگاه هایپرسانرو ب روی نبش خیابان سرگرد محمدی
٢ دانگ به مبلغ ١٠٠ میلیارد خرید۴ دانگ مشارکت ۵٠*۵٠دارای ٣۵٠ متر تجاری ک ٢١٠ متر سرقفلی واگذار شدهک حدودا متری ١٢٠ طبق نظر کارشناسی سرقفلی میباشد در صورت پرداخت هزینه تخلیه مستاجرین تجاری ( سرقفلی) کل تجاری بصورت شراکت ۵٠ * ۵٠ با مالکین میگردد
دستور نقشه ٢ طبقه منفی ک نیاز ب گود برداری و نیل بندی نداردهمکف تجاری و پارکینگ۶ طبقه مسکونی ک امکان ٨ طبقه هم داره