ويلا نيم پلوت

داراى دو سرويس و حمام

كنتور آب برق گاز

٢٠١متر زمين

١٤٠متر بنا

بدون اوقاف

بافت مسكونى

قیمت سه میلیارد

نحوه پرداخت: دو میلیارد نقد مابقی اقساط

نظر شما :